AA AE
AF AI
AK ALL
ALM ALZ
AMA AMZ
ANC AND
ANG ANR
ANS APA
ARA ARI
ARK AZ