• NA NAZ (!) NA NAZ
  • NEA NEU NEA NEU
  • NI NOL NI NOL
  • NOM NZ NOM NZ